Als studentenvertegenwoordiger kom je regelmatig nieuwe begrippen en afkortingen tegen. Hier vind je een lijst met typische stuverismen. Op deze manier kom je niet uit te lucht vallen tijdens een overleg en worden interne nota’s begrijpbaar!
Als er volgens jou een begrip of afkorting ontbreekt, laat het ons weten!

 • ASR: Algemene studentenraad, de decretale studentenraad voor Odisee hogeschool die de belangen van de studenten verdedigt en waarborgt. 
 • Algemene vergadering: Dit is een overlegmoment waarop wordt beslist welke koers de ASR vaart. Elke opleiding is vertegenwoordigd door zijn stuver(‘s). 
 • BaNaBa: bachelor na bachelor, een bacheloropleiding die je volgt na het behalen van een eerder bachelordiploma 
 • BMW-reglement: Dit had de handleiding in de auto van de algemeen directeur kunnen zijn maar is het niet. BMW staat voor bestuur, medezeggenschap en werking. Dit regelment legt de volledige werking van Odisee vast. Wie doet wat en hoe.
 • CSR: Campusstudentenraad, een groep studenten die de belangen van al de studenten op de campus verdedigen. Soms wordt er verwezen naar de campusstudentenraad als ASR gevolgd door de campusnaam. 
 • Campusraad: Overlegorgaan tussen studenten, campusbeheerder, STUVO-medewerker en de opleidingen van een campus. Er worden thema’s besproken die de volledige campus aan gaan vb.: openingsuren bib, parkeerbeleid of fietsenstallingen. 
 • CO-hogeschool: Neen dit is niet de cocktail-hogeschool of de school die je stiekem vergiftigd (koolstofmonoxide) maar CO als in co-creatief. Odisee zet in op samenwerking tussen de buurt, het werkveld, studenten en werknemers.  
 • COI: Een dure vis in de vijver van een grote villa? Neen hoor, dit is onze cel onderwijsinnovatie.
 • CSE: cumulatieve studieëfficiëntie, de verhouding tussen het aantal verworven en het aantal opgenomen credits tijdens de volledige opleiding. Daarvoor worden een bachelor en een master wel als aparte opleidingen beschouwd. 
 • DB: Dagelijks bestuur, dit is een kleine groep studenten die de dagelijkse werking van de ASR verzorgd. Ze bereidt ook de algemene vergaderingen voor. 
 • DC: Neen niet de hoofdstad van de Verenigde staten maar directiecomité.
 • DIRO: Dienst internationale relaties, het reisagentschap van Odisee, deze dienst is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met studentenmobiliteit binnen en buiten Europa. Ze leggen de contacten met onderwijsinstellingen in het buitenland en begeleiden je in je buitenlands avontuur. 
 • DKB: Binnen de dienst Kwaliteit en Beleid toveren ze met excel, worden ze wild van visieteksten en kwaliteitsbewaking. Zij ademen onder meer VARIOSO.
 • D-Raad: Diensten-raad, Overlegorgaan tussen de algemene directie en de diensten personeel, algemeen beheer en financiën. 
 • IER: Individueel examenrooster. Terug te vinden in je KUloket. Dit formulier is uniek voor elke student en verteld je welke examens je moet afleggen. Het IER is opgebouwd aan de hand van de OPO’s waar je je voor hebt ingeschreven.  
 • IKCO: Een instellingsbreed kader voor curriculumopbouw. Wauw…wat een term!
 • ISP: individueel studieprogramma. Dankzij de flexibilisering kan een student onder bepaalde voorwaarden zelf kiezen hoeveel studiepunten hij of zij opneemt.  
 • Kernteam (KT): een team van studenten en docenten dat zich bezig houdt met alles wat met hun opleiding te maken heeft. Enkel voor professionele opleidingen. 
 • KULLOC: KU Leuven op locatie, een term voor een ‘externe’ campus van KU Leuven. 
 • NVAO: Nederlands-Vlaamse Accreditaite Organisatie. Deze organisatie staat in voor de accreditatie van de onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Nederland. Als een instelling haar accreditatie verliest, mag ze geen diploma’s meer uitreiken. 
 • OAE: Odisee advanced education. De plek voor professionelen en alumni om hun tijd aan onze hogeschool nog eens te herbeleven via een verdergezette opleiding. Levenslang leren dus!
 • OC: onderwijscommissie, een team van studenten en docenten dat zich bezighoudt met alles wat te maken heeft met hun opleiding. Deze vergadering is specifiek voor de campus waarop de opleiding aangeboden wordt en bestaat enkel bij de academische opleidingen 
 • OER: onderwijs- en examenreglement, de ‘wetten’ voor studenten binnen de instelling. Onze heilige graal
 • OSR: opleidingsstudentenraad 
 • O-Raad: Onderwijsraad.
 • OT: Opleidingsteam, de personeelsvergadering binnen de opleiding. Hier bespreekt het opleidingshoofd samen met de docenten het beleid van de opleiding. 
 • SA: De dienst Studentenadministratie. Elk administratief document van start tot einde in onze studieloopbaan passeert langs deze dienst. Hier geldt een stevig No pasarán-regime’ ten voordele van de studenten.
 • SID-in: studie- en informatiedagen 
 • SLO: specifieke lerarenopleiding, die opleiding laat toe om na het behalen van je masterdiploma op een jaar tijd te mogen lesgeven in vakken die te maken hebben met je opleiding 
 • StAL: Studentenraad Associatie Leuven, de overkoepelende studentenraad voor alle instellingen die deel uitmaken van de Associatie Leuven 
 • Studentenraad KU Leuven (STURA): Decretale studentenraad van de universiteit KU Leuven, vertegenwoordigt alle studenten van de KU Leuven op alle campussen in Vlaanderen 
 • STUVO+: studentenvoorzieningen, de dienst die zich bezighoudt met het organiseren van alle studentenvoorzieningen, onder andere de studentenrestaurants, koten, cultuuractiviteiten … 
 • VARIOSO:  Onze interne kwaliteitscyclus. De rapporten die hier uit volgen zijn zéér interessant voor onze studentenvertegenwoordigers. Net als zovele termen is dit ook een afkorting. V= Verkennen, A= Analyseren, Reflecteren (intern), O=Optimaliseren, S=Spiegelen (extern), O=Opvolgen.
 • VLHORA: Vlaamse Hogenscholenraad, overlegorgaan waar de Vlaamse hogescholen in zitten om hun belangen te behartigen bij de beleidsmakers 
 • VLIR: Vlaamse Interuniversitaire Raad, overlegorgaan waar de Vlaamse universiteiten samenzitten om hun belangen te behartigen bij de beleidsmakers 
 • VLOR: Vlaamse Onderwijsraad: officiële adviesraad voor de Vlaamse Overheid voor alle zaken die te maken hebben met onderwijs. 
 • VVS: Vlaamse Vereniging van Studenten, overkoepelende studentenraad voor heel Vlaanderen 
 • 2027: Ook bekend als Odisee 2027. Dit is een allesomvattende term voor de visie en missie wenst te realiseren tegen kalenderjaar 2027. Odisee wordt DIW. Duurzaam, Wendbaar & inclusief.