Opgelet. Dit reglement dient nog te worden goedgekeurd op een Algemene Vergadering. Gezien de huidige coronatijden kunnen de Algemene Vergaderingen momenteel nog niet plaatsvinden.

Het huishoudelijk reglement verduidelijkt de organisatie en de werking van de Algemene Studentenraad (ASR). Deze studentenraad is de overkoepelende studentenraad van de hogeschool Odisee. De ASR vertegenwoordigt al haar studenten in het onderwijsbeleid en in de de beleidsdomeinen studentenvoorzieningen en algemene diensten. Op campusniveau is de ASR het aanspreekpunt voor zowel de academische als de professionele studenten.

De ASR werkt conform “Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen”, het participatiereglement en het kiesreglement. Elke bepaling in dit huishoudelijk reglement dat strijdig is met het decreet, het participatiereglement of het kiesreglement worden als nietig beschouwd zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van dit reglement.

TITEL I – WERKING

Artikel 1. De ASR kan beroep doen op een stafmedewerker participatue. Deze stafmedeweker regelt autonoom zijn werking binnen de grenzen van het personeelsbeleid van de instelling Odisee. De stafmedewerker heeft zeer regelmatig contact met het Dagelijks Bestuur (DB).

Artikel 2. De stafmedewerker heeft geen vertegenwoordigingsmandaat tenzij hem/haar dit uitdrukkelijk toegekend wordt door het Dagelijks Bestuur (DB) of de Algemene Vergadering (AV).

TITEL II – STEMPROCEDURE

Artikel 3. De Algemene Vergadering streeft altijd een consensus na, slechts bij uitzondering wordt er overgegaan tot een stemming.

Artikel 4. Elk effectief lid heeft recht op slechts één stem. Bij de afwezigheid van een effectief lid wordt zijn/haar stem overgedragen naar een plaatsvervangend lid. Elk jaar wordt een lijst van stemgerechtigde leden bekendgemaakt in overeenstemming met de kiesprocedures.

Artikel 5. Beslissingen worden genomen met een eenvoudige meerderheid van 50%+1 stem, tenzij anders bepaald in dit reglement.

Artikel 6. In de volgende gevallen is er staking van stemmen:

 1. Bij een absolute meerderheid: Als zowel het aantal voorstemmen als het aantal tegenstemmen kleiner is dan de helft van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen
 2. Bij een tweederde meerderheid: Als het aantal voorstemmen kleiner is dan tweederde van het totaal aantal uitgebrachte stemmen en het aantal tegenstemmen kleiner of gelijk is aan éénderde van het totaal aantal uitgebrachte stemmen

In geval van staking van stemmen wordt de discussie heropend en volgt een 2e stemronde waarin onthoudingen niet meer geteld worden.

Artikel 7. De Algemene vergadering is vrij toegankelijk voor elke Odisee student. De toegang kan echter wel ontzegt worden door de voorzitter bij eventuele belangenvermenging. Een niet verkozen studentenvertegenwoordiger is niet stemgerechtigd en zetelt enkel als waarnemer.

TITEL III – VERKIEZINGEN

Artikel 7. De voorzitter van de studentenraad, de andere leden van het Dagelijks Bestuur en andere mandatarissen worden verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van één academiejaar.

De campusvoorzitters worden verkozen door de studenten van de betrokken campus via de vooropgestelde kandidaatstelling en stemmingsprocedure. Hun mandaat in het dagelijks bestuur wordt bekrachtigd op algemene kiesvergadering. Een campusvoorzitter bevestigt zijn kandidatuur door het voorleggen van een motivatiebrief en curriculum vitae.

Bij gebrek aan tijdige vernieuwing van het Dagelijks Bestuur, wordt van de bestuurders in functie verwacht om hun mandaat verder uit te oefenen tot in redelijke termijn hun vervanging is voorzien. Deze overgangsmaatregel is geen stilzwijgende hernieuwing van hun mandaat voor een volgende termijn van één jaar.

Artikel 8. De leden van het Dagelijks Bestuur, leden met een bestuursfunctie en in het bijzonder de voorzitter worden geacht partijpolitiek neutraal op te treden in de uitoefening van hun functie.

Artikel 9. De verkiezing van de voorzitter en een lid van het Dagelijks Bestuur gebeurt als volgt:

 1. De kandidaten bezorgen, ten laatste vijf kalenderdagen voor de algemene vergadering waarop ze zich kandidaat stellen, hun kandidatuur, omvattende een motivatiebrief, een curriculum vitae en een lijst van de functies die zij in andere verenigingen en organisaties opnemen, aan de daartoe bevoegde voorzitter van het Kiesbureau.
 2. De kandidaten krijgen op de vergadering de kans om hun kandidatuur toe te lichten
 3. De kandidaten verlaten de vergadering
 4. Indien er meerdere kandidaten voor dezelfde functie zijn, worden er gemeenschappelijke vragen opgesteld
 5. De kandidaten krijgen individueel de kans om op de gemeenschappelijke vragen te antwoorden
 6. De vergadering krijgt de kans om de kandidaten individuele vragen te stellen
 7. De kandidaten verlaten de vergadering
 8. Er wordt een debat gevoerd over de kandidaten waarbij de kandidaten eventueel opnieuw worden binnengeroepen
 9. Er volgt een geheime stemming per kandidaat

Artikel 10. Verkiezing van de voorzitter

 1. Een kandidaat voorzitter moet een (effectief) lid zijn van de Algemene vergadering.
 2. Als na een stemming één van de kandidaten voor de functie de helft +1 van de uitgebrachte stemmen haalt, is deze verkozen. Anders valt de kandidaat met het laagst aantal stemmen af. Bij gelijkheid tussen 2 kandidaten met het laagst aantal stemmen, volgt een stemming tussen deze kandidaten om de afvaller te bepalen. Als er slechts 1 kandidaat meer is en deze behaalt een meerderheid, dan is deze verkozen.

Artikel 11. Het aantal verkiesbare leden van het Dagelijks Bestuur wordt bepaald door het kiesreglement, de Algemene Vergadering kan hiervan afwijken na een gemotiveerd voorstel van een lid van de Algemene Vergadering. De personen die kandideren voor lid van het Dagelijks Bestuur worden dus elk apart onderworpen aan een vertrouwensstemming. Elke kandidaat die een absolute meerderheid behaalt en voldoet aan de voorwaarden, wordt verkozen.

Artikel 12. Verkiezing van personen voor andere gelimiteerd mandaten

Als er minder of evenveel kandidaten zijn dan het aantal posities, is iedere kandidaat die een gewone meerderheid van stemmen haalt, verkozen. Als er meer kandidaten zijn dan het aantal posities, worden er door iedere stemgerechtigde evenveel namen gekozen als er posities beschikbaar zijn, waarbij de kandidaat die het minst aantal stemmen behaalt, afvalt tot er evenveel kandidaten overblijven als er posities zijn. Bij gelijkheid tussen 2 kandidaten met het laagst aantal stemmen, volgt er een stemming tussen deze kandidaten om de afvaller te bepalen. Bij de laatste stemronde moet de overblijvende kandidaat ook een gewone meerderheid van stemmen behalen.

Een persoon die een gelimiteerd mandaat uitoefent kan door de algemene vergadering vervangen worden als deze persoon gedurende lange tijd zijn mandaat niet kan uitoefenen in kader van een uitwisselingsproject of lange gewettigde afwezigheid.

Artikel 13. De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering brengen hun stem per kandidaat – hetzij voor, tegen of onthouding – en op geheime wijze uit.

Artikel 14. Een motie van wantrouwen tegen de voorzitter of andere leden van het Dagelijks Bestuur moet 5 werkdagen voor aanvang van de volgende algemene vergadering ingediend worden bij het Dagelijks Bestuur van de studentenraad waarop de voorzitter dit punt op de agenda van de volgende algemene vergadering plaatst en de betrokkene op de hoogte brengt.

De motie van wantrouwen dient vergezeld te zijn van een substantiële schriftelijke motivering. De betrokkene ontvangt ten laatste vierentwintig uur voor de aanvang van de volgende algemene vergadering

een afschrift van de schriftelijke motivering, dit op straffe van verdaging van de motie tot de daaropvolgende algemene vergadering. De persoon waartegen een motie wordt gebracht kan nooit zelf de desbetreffende algemene vergadering voorzitten. Bij een motie tegen het volledige DB wordt de vergadering voorgezeten door de oudste natuurlijke persoon van de Algemene Vergadering.

Artikel 15. Een verzoek tot uitsluiting van een vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering moet 5 dagen voor aanvang worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur, waarop de voorzitter dit punt op de agenda van de volgende algemene vergadering plaatst en de betrokkene op de hoogte brengt.

Dit verzoek tot uitsluiting dient vergezeld te zijn van een substantiële schriftelijke motivering. De betrokkene ontvangt ten laatste vierentwintig uur voor de aanvang van de volgende Algemene Vergadering een afschrift van de schriftelijke motivering, dit op straffe van verdaging van het verzoek tot uitsluiting tot de daaropvolgende Algemene Vergadering.

Artikel 16. Tijdens de Algemene Vergadering waar de motie van wantrouwen of het verzoek tot uitsluiting behandeld wordt, wordt de schriftelijke motivering toegelicht door de indiener, waarna de betrokkene de kans krijgt zich te verdedigen. Vervolgens verlaat de betrokkene de vergadering waarna de algemene vergadering achter gesloten deuren beraadslaagt over de motie of het verzoek, de betrokkene eventueel opnieuw binnenroept voor verdere toelichting en uiteindelijk een beslissing neemt over het al dan niet afzetten van de persoon of het uitsluiten van het lid. Deze beslissing moet genomen worden met een tweederde meerderheid.

De beslissing wordt kenbaar gemaakt aan de betrokkene en het instellingsbestuur en wordt onmiddellijk van kracht voor het resterende bestuursjaar. Indien noodzakelijk wordt zo vlug mogelijk in de vervanging van de persoon voorzien volgends de geijkte procedure.

TITEL IV – VERGADERINGEN

Artikel 17 . Bijeenroepen van vergaderingen

Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter op eigen initiatief, of op vraag van twee leden van het Dagelijks Bestuur of minstens een vijfde van de effectieve leden.

Een vergadering van het Dagelijks Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of 2 leden het Dagelijks Bestuur.

De campusstudentenraad wordt bijeengeroepen door de campusvoorzitter, minimum 20% van de leden van de campusstudentenraad of 2 leden van het Dagelijks Bestuur.

De opleidingsstudentenraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de OSR, bij nood vanuit de opleiding met goedkeuring door het DB.

Artikel 18. Afwezigheid van de voorzitter

In geval van afwezigheid van de verkozen voorzitter van de studentenraad op de algemene vergadering, de campusstudentenraad of de opleidingsstudentenraad wordt de voorzitter bepaald door de volgende rangorde:

 1. Ondervoorzitter ASR Odisee in geval van de algemene vergadering;
 2. Het oudste effectief lid van de Algemene Vergadering, de campusstudentenraad of de opleidingsstudentenraad.

Personen hebben het recht om van dit voorzitterschap af te zien om persoonlijke redenen. In geval van weigering verschuift dit naar de volgende oudste natuurlijke persoon, tot er een bereidwillige vergadervoorzitter wordt gevonden.

Artikel 19. Agenda

De agenda van de vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter. Elk lid heeft recht een punt op de agenda te plaatsen. De vraag daartoe moet gericht worden aan de voorzitter en moet hem bereiken ten laatste 7 dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering en 3 dagen voor dagelijks bestuur. De agenda wordt door middel van een e-mail verspreid naar de studenten, ten minste 5 dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering. Agendapunten die later ingediend worden, moeten goedgekeurd worden bij het begin van een vergadering.

Artikel 20. Verslagen

De verslagen van de vergaderingen van de ASR worden chronologisch opgesteld en zijn een weergave van de gevoerde discussies. Als de vergadering gesloten wordt, worden enkel de besproken punten en de beslissingen weergegeven.

De notulen van de vergaderingen van de ASR worden bijgehouden via elektronische opslag. Alle leden van de vereniging ontvangen een afschrift van het verslag van de Algemene Vergadering in bijlage bij de uitnodiging voor de volgende algemene vergadering.

Artikel 21. De internationale studentenraad

De internationale studentenraad volgt dezelfde werkwijze als deze van de ASR. Er wordt door de internationale studentengroepering een voorzitter aangeduid die de operationele leiding op zich neemt.

De operationele voorzitter van de internationale ASR raporteert zijn/ haar werking aan de voorzitter van de Algemene studentenraad.

Indien er geen voltallig Internationaal bestuur gevormd kan worden, worden Internationale studenten rechtstreeks opgenomen in de reguliere Nederlandstalige werking. De voorzitter engageert zich vergaderuitnodiging en verslagen steeds tweetalig op te maken.

TITEL V –VERTEGENWOORDIGING

Artikel 21. De externe vertegenwoordigers van de vereniging worden verondersteld elke vergadering bij te wonen van de vergaderingen waarvoor ze zijn verkozen of aangesteld door de vereniging alsook de vergadering van de algemene vergadering van de ASR. Indien verhinderd waarschuwen ze zo snel mogelijk de voorzitter, die de eventuele plaatsvervangers waarschuwt of het Dagelijks Bestuur verzoekt een vervanger aan te duiden.

Artikel 22. De vertegenwoordigers van de ASR zijn verantwoordelijk voor het bewaren van alle uitnodigingen, verslagen en andere relevante documenten van de vergaderingen waarin zij zetelen op het digitaal platform van de ASR. De vertegenwoordiger schrijft een beknopt verslag van elke bijgewoonde vergadering en bezorgt dit binnen een redelijke termijn aan de stafmedewerker studentenparticipatie en de voorzitter.

Artikel 23. De vertegenwoordigers van de vereniging, zoals de externe mandatarissen, leggen verantwoording af aan de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur. In geval van problemen met deze verantwoording, wordt een definitieve beslissing genomen door de Algemene Vergadering. In afwachting van deze beslissing is het dagelijks bestuur bevoegd om de betrokken vertegenwoordiger tijdelijk te schorsen. De betrokken vertegenwoordiger wordt tijdig op de hoogte gebracht van de gemaakte verwijten en heeft het recht om zich te verdedigen ten aanzien van het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering. Hierbij wordt de betrokken vertegenwoordiger altijd gehoord en worden zijn rechten gerespecteerd. Elke beslissing van het Dagelijks Bestuur in deze heeft slechts tijdelijke waarde en moet bekrachtigd worden door de Algemene Vergadering. Deze beslissing moet dan ook zo snel mogelijk en met de nodige motivatie ter beschikking van de Algemene Vergadering gesteld worden. De Algemene Vergadering heeft het recht om de beslissing van het Dagelijks Bestuur te bekrachtigen of te herzien.

Artikel 24. De ASR voorziet een afvaardiging naar de campusstudentenraad (voorzitter + alle effectieve studentenvertegenwoordigers). Op onze gemengde campussen (Aalst, Brussel & Gent) volgen we het werkings- en participatiereglement zoals onderschreven door de Algemene studentenraad van Odisee en de campusstudenten van KU Leuven op de betrokken locaties.

Artikel 25. Alle officiële briefwisseling die uitgaat van de ASR wordt ondertekend door de voorzitter of bij diens verhindering door hetzij de ondervoorzitter hetzij een ander lid van de Dagelijks Bestuur.