Opgelet. Dit reglement dient nog te worden goedgekeurd op een Algemene Vergadering. Gezien de huidige coronatijden kunnen de Algemene Vergaderingen momenteel nog niet plaatsvinden.

A: Kiesreglement voor de studentenvertegenwoordigers in de Algemene Vergadering ASR – Kernteams /onderwijsteams. – en de campusstudentenraden

A.1. Algemene Bepalingen

Artikel 1. De algemene vergadering wordt elk jaar rechtstreeks verkozen in mei voor het komende academiejaar (X-1).

Artikel 2.

 1. De verkiezingen hanteren een kieskring per opleiding. De verkiezingen hanteren een kieskring per campus voor de campusstudentenraden.
 2. Elke opleiding is vertegenwoordigd en heeft dus minimaal 1 zetel. Graduaatsprogramma’s worden bij hun ‘moederopleiding’ bijgeteld.
 3. (Elke opleiding heeft recht op 1 zetel per beginnende schijf van 600 studenten.)
 4. De studentenaantallen worden berekend op aantallen gerapporteerd door de associatie KU Leuven.
 5. Opleidingen die op meer dan 1 vestigingsplaats georganiseerd worden, hebben per vestigingsplaats die geen stemgerechtigde vertegenwoordiger heeft, recht op een waarnemer.
 6. De zetelverdeling per opleiding en de samenstelling van de AV wordt vastgelegd in een ‘structuurnota’ die elk jaar voor de kandidaatstelling geactualiseerd wordt.

Artikel 3.

De verkozen AV leden maken automatisch deel uit van het kernteam/ onderwijsteam van hun opleiding. Artikel 4. Het mandaat van de studentenvertegenwoordigers in de AV van de ASR, de campusstudentenraad, de opleidingsstudentenraad en kern- of onderwijsteam van de opleidingen duurt één academiejaar en is onbeperkt hernieuwbaar.

A.2. Kiesgerechtigden

Artikel 5. Alle regelmatig ingeschreven studenten aan een professionele bacheloropleiding en graduaatsopleiding van Odisee met een examen-, diploma- of creditcontract.

A.3. Kiesbureau

Artikel 6. De verkiezing van alle studentenvertegenwoordigers wordt gecoördineerd door een kiesbureau.

Artikel 7. Het kiesbureau bestaat uit minstens 3 leden waaronder de uittredend voorzitter van de ASR, de stafmedewerker studentenparticipatiecoach, Stijn Depuydt, en een oud DB-lid. Indien de uittredend voorzitter niet beschikbaar is of er geen oud DB-lid gevonden kan worden, wordt het kiesbureau aangevuld met vrijwilligers van het administratief of onderwijzend personeel van Odisee.

Artikel 8. Het lid van het kiesbureau dat kandidaat is voor de verkiezingen, wordt vervangen door een nieuw lid.

Artikel 9. Het kiesbureau neemt alle noodzakelijke maatregelen om het regelmatig verloop van de verkiezingen te waarborgen.

Artikel 10. Het kiesbureau beslist over elk probleem dat zich voordoet naar aanleiding van het kiesreglement.

Artikel 11. De zetel van kiesbureau bevindt zich op de maatschappelijke zetel van Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel.

A.4. Kandidaten

Artikel 12. Voor de verkiezing van de studentenvertegenwoordigers in de Algemene vergadering van de ASR en het kern- of onderwijsteam van de opleidingen mag elke student zich kandidaat stellen als studentenvertegenwoordiger voor zijn/haar opleiding.

Artikel 13. Men stelt zich kandidaat door zich in te schrijven op de elektronische kieslijsten. (zie titel A.5.)

A.5. Bekendmaking van verkiezingen en oproep tot kandidaatstelling

Artikel 14. Het kiesbureau verstuurt een oproep tot kandidaatstelling naar alle kiesgerechtigde studenten. De oproep wordt verstuurd naar het instellingsmailadres van de studenten.

Artikel 15. De studenten ontvangen in een mailbericht een geïndividualiseerde link waarmee zij zich kunnen inschrijven op de elektronische kieslijsten om zich kandidaat te stellen.

Artikel 16. De kandidaat kan in een tekstveld zich kort voorstellen en vermelden waarom hij/zij zich kandidaat stelt en wat hij/zij wil verwezenlijken. Deze tekst wordt vermeld op de kieslijst.

Artikel 17. De kandidaatstelling loopt over meerdere dagen.

Artikel 17: Generatiestudenten van de graduaats- en bacheloropleidingen doorlopen een identieke kiesprocedure in Oktober van academiejaar X cfr.

A5. Deze procedure stelt de ASR in staat een continuering in haar vertegenwoordiging te waarborgen.

A.6. De stemverrichtingen.

Artikel 18.

 1. Er is geen stemplicht.
 2. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

Artikel 19. Elke kiesgerechtigde student ontvangt op zijn/haar instellingsmailadres een geïndividualiseerde link waarmee hij/zij kan stemmen. Elke stemgerechtigde kan op 1 kandidaat stemmen.

Artikel 19bis. De verkiezingslink staat meerdere dagen open.

Artikel 20. De kandidaten met het hoogst aantal stemmen zijn verkozen naargelang het aantal zetels. De daaropvolgende kandidaten zijn, nog steeds in volgorde van het aantal stemmen, de plaatsvervangers.

Artikel 21. Indien er voor een bepaalde opleiding maar 1 kandidaat is, is die verkozen voor zover hij/zij meer dan de helft van het aantal stemmen haalde tov de blanco stemmen.

Artikel 22. De uitslag van de verkiezingen wordt opgenomen in een proces verbaal, met minstens de vermelding van de naam, de opleiding en de campus van de kandidaten, gevolgd door de mededeling ‘effectief’ of ‘plaatsvervanger’.

Artikel 23. Het proces verbaal wordt verspreid aan de betrokken leidinggevenden van Odisee campussen Aalst, Brussel, Dilbeek, Schaarbeek, Gent en Sint-Niklaas en de regeringscommissarris. Het PV wordt eveneens gepubliceerd op de website van de ASR.

A.7. Bezwaar.

Artikel 24. Op straffe van nietigheid kan gemotiveerd bezwaar met betrekking tot verkiezingsuitslag, binnen de vijf werkdagen na bekendmaking van de uitslag, schriftelijk per aangetekend schrijven worden ingediend op het adres: Stijn Depuydt, Warmoesberg 26, 1000 Brussel.

Artikel 25. Het bezwaar wordt behandeld door de beroepskamer, zijnde het kiesbureau aangevuld met een juridisch adviseur van de juridische dienst van Odisee.

Artikel 26. De beroepskamer onderzoekt het bezwaar en doet binnen de vijftien kalenderdagen een uitspraak. Bij ontstentenis van uitspraak is het bezwaar aanvaard en wordt het geacht gegrond te zijn.

Artikel 27. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de beroepskamer, wordt de

betreffende verkiezing vernietigd en wordt er overgegaan tot een nieuwe verkiezing. Het kiesbureau doet daartoe een nieuwe oproep tot de kiesgerechtigden.

B: Kiesreglement voor de Voorzitter, het Dagelijks Bestuur en de Gelimiteerde Mandaten.

B.1. Algemene Bepalingen

Artikel 1. De voorzitter, andere leden van het Dagelijks bestuur en andere mandatarissen worden verkozen of bekrachtigd op de bijzondere kies-AV in mei voor het komende academiejaar.

Artikel 2.De voorzitters voor de campusstudentenraden worden kiesbaar gesteld en verkozen via de electronische kieslijsten en bekrachtigd op de bijzondere kies-AV.

Artikel 3. Het mandaat van voorzitter, DB lid of mandataris duurt één academiejaar en is onbeperkt hernieuwbaar.

Artikel 4. Bij gebrek aan tijdige vernieuwing van het Dagelijks Bestuur, wordt van de bestuurders in functie verwacht om hun mandaat verder uit te oefenen tot in redelijke termijn hun vervanging is voorzien. Deze overgangsmaatregel is geen stilzwijgende hernieuwing van hun mandaat voor een volgende termijn van één jaar

Artikel 5. De werking van het Dagelijks Bestuur en de Mandaten wordt vastgelegd in een structuurnota die elk jaar voor de kandidaatstelling geactualiseerd wordt.

B.2. Kiesgerechtigden

Artikel 5. Voor de verkiezingen van de voorzitter, het dagelijks bestuur en de gelimiteerde mandaten zijn stemgerechtigd: de aanwezige stemgerechtigde leden van de AV. Bij afwezigheid van het stemgerechtigde lid wordt diens zetel ingenomen door de plaatsvervanger.

Artikel 6. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

B.3. Kiesbureau

Artikel 7. De verkiezing van alle studentenvertegenwoordigers wordt gecoördineerd door een kiesbureau.

Artikel 8. Het kiesbureau bestaat uit minstens 3 leden waaronder de uittredend voorzitter van de ASR, de stafmedewerker studentenparticipatie en een oud DB-lid. Indien de uittredend voorzitter niet beschikbaar is of er geen oud DB-lid gevonden kan worden, wordt het kiesbureau aangevuld met vrijwilligers van het administratief of onderwijzend personeel van Odisee.

Artikel 9. Het lid van het kiesbureau dat kandidaat is voor de verkiezingen, wordt vervangen door een nieuw lid.

Artikel 10. Het kiesbureau neemt alle noodzakelijke maatregelen om het regelmatig verloop van de verkiezingen te waarborgen.

Artikel 11. Het kiesbureau beslist over elk probleem dat zich voordoet naar aanleiding van het kiesreglement.

Artikel 12. De zetel van kiesbureau bevindt zich op de maatschappelijke zetel van Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel.

B.4. Kandidaten

Artikel 13. Voor de verkiezing van voorzitter, vice voorzitter of student-bestuurder mag elk (effectief) lid van de AV ASR zich kandidaat stellen. Voor de verkiezing van lid van het Dagelijks Bestuur mag elk lid van de AV ASR zich kandidaat stellen.

Artikel 14. Voor de verkiezing van de Gelimiteerde Mandaten mag elk lid van de AV ASR, effectief of plaatsvervanger, zich kandidaat stellen.

Artikel 15. Kandidaten voor het mandaat van Voorzitter of lid van het Dagelijks bestuur bezorgen ten laatste vijf kalenderdagen voor de KIES-AV waarop ze zich kandidaat stellen, hun kandidatuur, omvattende een motivatiebrief, CV en een lijst van functies die zij in andere verengingen en organisatie opnemen aan het kiesbureau.

Artikel 16. Kandidaten die niet aanwezig kunnen zijn op de kies AV melden dit aan het kiesbureau. Het kiesbureau beslist of er in alternatieve mogelijkheden (bv videoconferentie) kan voorzien worden. Een kandidaat die zijn/haar kandidatuur niet kan toelichten aan de AV is niet ontvankelijk.

Artikel 17. Kandidaten voor het Dagelijks Bestuur, leden met een bestuursfunctie en in het bijzonder de voorzitter worden geacht partijpolitiek neutraal op te treden.

B.5. Bekendmaking van verkiezingen en oproep tot kandidaatstelling

Artikel 18. Het kiesbureau verstuurt een oproep tot kandidaatstelling naar de nieuw samengestelde AV (zie titel A). De oproep wordt verstuurd naar het instellingsmailadres van de studenten.

B.6. De stemverrichtingen.

Artikel 19.

 1. Voor de aanwezige effectieve leden geldt stemplicht. .
 2. Bij afwezigheid van een effectief lid, krijgt de plaatsvervanger van de desbetreffende opleiding automatisch stemrecht.

Artikel 20. De stemprocedure wordt als volgt geregeld:

 1. De kandidaten krijgen op de AV de kans om hun kandidatuur toe te lichten. De kandidaten verlaten de vergadering
 2. Indien er meerdere kandidaten voor dezelfde functie zijn, worden er door de vergadering gemeenschappelijke vragen opgesteld.
 3. De vergadering krijgt de kans om individuele vragen te stellen.
 4. De kandidaten krijgen individueel de kans om op de vragen te antwoorden, zowel de gemeenschappelijke vragen als de individuele vragen.
 5. De kandidaten verlaten de vergadering.
 6. Er wordt een debat gevoerd over de kandidaten.
 7. De kandidaten worden opnieuw binnengeroepen. Zij mogen de stemming bijwonen en mee stemmen voor zover zij stemgerechtigd zijn.

Artikel 21. De stemming is geheim.

Artikel 22. Stemgerechtigde leden kunnen blanco stemmen.

Artikel 23.De verkiezing van de voorzitter: Als na een stemming één van de kandidaten voor de functie de helft +1 van de uitgebrachte stemmen haalt, is deze verkozen. Anders valt de kandidaat met het laagst aantal stemmen af. Bij gelijkheid tussen 2 kandidaten met het laagst aantal stemmen, volgt een stemming tussen deze kandidaten om de afvaller te bepalen. Als er slechts 1 kandidaat meer is en deze behaalt een meerderheid, dan is deze verkozen.

Artikel 24. De verkiezing voor de leden van het Dagelijks Bestuur:

 1. Het aantal leden en de functies binnen het Dagelijks Bestuur wordt bepaald door de ‘structuurnota’ die elk jaar geactualiseerd wordt.
 2. De kandidaten voor het Dagelijks Bestuur worden elk apart onderworpen aan een vertrouwensstemming. Elke kandidaat die een absolute meerderheid haalt en voldoet aan de voorwaarden, is verkozen.

Artikel 25. De verkiezing voor de andere gelimiteerde mandaten:

 1. Het aantal mandaten en de aard ervan wordt bepaald door de ‘structuurnota die elk jaar geactualiseerd wordt.
 2. Als er minder of evenveel kandidaten zijn dan het aantal posities, is iedere kandidaat die een gewone meerderheid van stemmen haalt, verkozen. Als er meer kandidaten zijn dan het aantal posities, worden er door iedere stemgerechtigde evenveel namen gekozen als er posities beschikbaar zijn, waarbij de kandidaat die het minst aantal stemmen behaalt, afvalt tot er evenveel kandidaten overblijven als er posities zijn. Bij gelijkheid tussen 2 kandidaten met het laagst aantal stemmen, volgt er een stemming tussen deze kandidaten om de afvaller te bepalen. Bij de laatste stemronde moet de overblijvende kandidaat ook een gewone meerderheid van stemmen behalen.
 3. Een persoon die een gelimiteerd mandaat uitoefent kan door de algemene vergadering vervangen worden als deze persoon gedurende lange tijd zijn mandaat niet kan uitoefenen in kader van een uitwisselingsproject of lange gewettigde afwezigheid.

Artikel 26. De uitslag van de verkiezingen wordt opgenomen in een proces verbaal, met minstens de vermelding van de naam, de opleiding en de campus van de kandidaten, gevolgd door de mandaten die zij zullen opnemen.

Artikel 27. Het proces verbaal wordt verspreid aan de betrokken leidinggevenden van Odisee Aalst, Brussel, Dilbeek, Schaarbeek, Gent, Sint-Niklaas en de regeringscommissaris. Het PV wordt eveneens gepubliceerd op de website van de ASR.

B.7. Bezwaar.

Artikel 28. Op straffe van nietigheid kan gemotiveerd bezwaar met betrekking tot verkiezingsuitslag, binnen de vijf werkdagen na bekendmaking van de uitslag, schriftelijk per aangetekend schrijven worden ingediend op het adres: Depuydt Stijn, Warmoesberg 26, 1000 Brussel.

Artikel 29. Het bezwaar wordt behandeld door de beroepskamer, zijnde het kiesbureau aangevuld met een juridisch adviseur van de juridische dienst van Odisee.

Artikel 30. De beroepskamer onderzoekt het bezwaar en doet binnen de vijftien kalenderdagen een uitspraak. Bij ontstentenis van uitspraak is het bezwaar aanvaard en wordt het geacht gegrond te zijn.

Artikel 31. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de beroepskamer, wordt de betreffende verkiezing vernietigd en wordt er overgegaan tot een nieuwe verkiezing. Het kiesbureau organiseert daartoe een nieuwe kies AV. De nieuwe kies AV kan verdaagd worden tot na de zomervakantie.