Structuur van onderwijsgerelateerde participatie

De ASR wordt gedefinieerd als unie tussen de decretale studentenraad van de hogeschool Odisee (ASR-PO) en de campusstudentenraad van de KU Leuven voor de campussen Aalst, Brussel en Gent (ASR-AO). De verhouding tussen Odisee en de ASR-PO wordt geregeld in het participatiereglement van Odisee; de verhouding met STURA KU Leuven, de decretale studentenraad van de KU Leuven, in het participatiereglement van de STURA KU Leuven. In dat kader treedt de ASR-AO op als campusstudentenraad van de KU Leuven.

De governance van de ASR bestaat uit twee organen: een dagelijks bestuur en de Algemene Vergadering.

 • Een dagelijks bestuur (DB): een wekelijkse vergadering bestaande uit het bestuur van de ASR: de voorzitter, de vice-voorzitter, secretaris, verantwoordelijken voor communicatie en ICT en liason officer. Het DB kan beslissingen nemen bij hoogdringendheid, als de Algemene Vergadering niet meer tijdig samengeroepen kan worden. Het DB brengt hiervan op de eerstvolgende vergadering van de AV schriftelijk of mondeling verslag uit. Het dagelijks bestuur coördineert de interne werking van de ASR.
  • De Voorzitter en Vice-voorzitter: de voorzitter staat aan het hoofd van de organisatie. Hij/zij zorgt ervoor dat de ASR draaiende blijft. Hij/zij verzekert de werking van de studentenraad in zijn geheel en denkt aan de werking op lange termijn. De vice-voorzitter staat mee aan het hoofd van de organisatie en ondersteunt de voorzitter waar nodig.
   Hij/zij zorgt voor het extern beleid en ondersteunt de voorzitter waar nodig. Beide zetelen dan ook in de raad van bestuur van de Odisee vzw. Een van beide zetelt ook in de UC-raad. Beide zijn van een andere onderwijsgroep.(AO-PO) In het geval dat de voorzitter en de vice-voorzitter van dezelfde onderwijsgroep zijn, verkiest de Algemene Vergadering onder zijn effectieve leden een student-bestuurder van de andere onderwijsgroep. In dat geval is de student-bestuurder ook lid van het DB.
  • De Secretaris: Hij/zij is verantwoordelijk voor verslaggeving van de organen binnen de ASR en het beheer/distributie van documenten.
  • Communicatieverantwoordelijke hij/zij is verantwoordelijk voor de communicatie met de achterban, onder meer via sociale media, de webpagina en eventuele promotie campagnes. De communicatieverantwoordelijke zorgt er ook voor dat er fotomateriaal bijgehouden wordt indien we activiteiten organiseren.
  • IT-verantwoordelijke: hij/zij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de website, de mail-lijsten en het intranet.
  • Liaison officer: verantwoordelijk voor de coördinatie met de studentenraad KU Leuven en de universiteit. Hij/zij is van de academische fractie. Hij/zij is bij voorkeur bestuurlijk verankerd binnen de STURA KU Leuven.
 • De algemene vergadering: de algemene vergadering vergadert minimaal 5 maal per academiejaar, 2 keer per semester in gewone vergadering en 1 keer een bijzondere kiesvergadering in mei. De Algemene Vergadering is verantwoordelijk voor de kiesprocedure, het mandateren van studentenvertegenwoordigers voor de verschillende mandaten en het uittekenen van de beleidsprincipes. Beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid. Beslissingen die enkel betrekkingen hebben op een van beide fracties (AO of PO) worden genomen door de studenten van de respectievelijke fractie. Aanpassingen aan het werkingsreglement, het kiesreglement of het participatiereglement vereisen een ¾ meerderheid. De definitieve uitsluiting van een lid vereist ook een ¾ meerderheid.

De algemene vergadering wordt elk jaar rechtstreeks verkozen in mei voor het komende academiejaar. De verkiezingen hanteren een kieskring per opleiding. We nemen daarbij als uitgangspunt dat elke opleiding moet vertegenwoordigd zijn en dus minstens 1 zetel heeft. Daarnaast willen we het totaal aantal zetels beperken tot 50, om de vergaderingen werkbaar te houden. Daarom kiezen we voor een zetel per beginnende schijf van 600 studenten. De berekening gebeurde op de aantallen gerapporteerd door de associatie op 14/02/2014, waarbij schakel- en voorbereidingsprogramma’s bij hun ‘moederopleiding’ bijgeteld worden. Opleidingen die op meer dan 1 vestigingsplaats georganiseerd worden, hebben per vestigingsplaats die geen stemgerechtigde vertegenwoordiger heeft, recht op een waarnemer.

De verkozen leden maken automatisch deel uit van de (P)OC of kernteam van hun opleiding. Uit die afvaardiging worden de vertegenwoordigers voor de (sub)facultaire organen verkozen.

De stemverdeling wordt weergeven in de volgende tabel.

Opleiding Zetels
Handelswetenschappen 4
Industrieel Ingenieur 3
Bedrijfsmanagement 3
Lager Onderwijs 2
Secundair Onderwijs 2
Gezinswetenschappen 2
Verpleegkunde 2
Business Administration (KU Leuven) 2
Toegepaste Taalkunde 1
Kleuteronderwijs 1
Elektronica – ICT 1
Sociaal Werk 1
MIBEM / MIBEB 1
Bouw 1
Agro- en biotechnologie 1
Biomedische laboratoriumtechnologie 1
Chemie 1
Office Management 1
Ontwerp- en productietechnologie 1
Voedings- en dieetkunde 1
Orthopedagogie 1
Medische Beeldvorming 1
Energietechnologie 1
Rechten 1
Toegepaste Informatica 1
Elektromechanica 1
Vastgoed 1
Facilitair management 1
Ergotherapie 1
Milieu-en preventiemanagement 1
Handelsingenieur 1
Optiek en Optometrie 1
Vroedkunde 1
Meertalige communicatie 1
Journalistiek 1
Tolken 1
Vertalen 1
Business Management 1
Totaal 50

De algemene vergadering verkiest op zijn KIES-AV van mei de volgende mandaten:

  • De leden van het Dagelijks Bestuur
  • De vertegenwoordigers in de Academische Raad: De ASR vaardigt 6 PO studenten af naar de academische raad van Odisee, 1 voor elk studiegebied. De voorzitter of vice-voorzitter als waarnemer.
  • De vertegenwoordigers in de stuurgroepen Internationalisering, diversiteit en taalbeleid: De ASR vaardigt 1 student per stuurgroep af.
  • De vertegenwoordiger in de SGOK[1] PO: De vertegenwoordiger is van de professionele fractie.
  • De vertegenwoordigers in de STURA KU Leuven, VVS en StAL: de vertegenwoordigers van de academische opleidingen in de studentenraad van de KU Leuven, volgens de statuten en huishoudelijk reglement van de STURA KU LEUVEN. De vertegenwoordigers in VVS zijn van de professionele fractie.

  [1] Stuurgroep Onderwijs en Kwaliteit

Het mandaat van voorzitter, vice-voorzitter en leden van het Dagelijks Bestuur loopt via verkiezing bij meerderheid. Beide worden verkozen met de uitgebreide procedure: elke kandidaat dient op voorhand een CV en motivatiebrief in. Op de KIES-AV krijg elke kandidaat de kans om zijn/haar kandidatuur toe te lichten. Vervolgens kan de AV vragen stellen aan de verschillende kandidaten.  De stemming voor deze mandaten is altijd geheim.

Voor de overige mandaten geldt de kiesprocedure voor zover het aantal kandidaten het aantal mandaten overstijgt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de verkorte procedure: een toelichting van de kandidaten een stemming bij handopsteking. Een van de kandidaten of de AV (in meerderheid) kan evenwel de geheime stemming vragen.

De structuur voor de onderwijskundige participatie wordt weergeven in onderstaande figuur. De legenda

 • Naar kleur: Oranje: gemeenschappelijke organen voor AO en PO; Blauw: organen voor de Academische opleidingen en Paars: organen voor de professionele studenten
 • Naar Vorm:
  • Rechthoeken: organen van de instelling
  • Ovalen: organen van de studentenvertegenwoordiging

Structuur van de participatie in de studentenvoorzieningen

Algemene structuur van de studentenvoorzieningen

De studentenvoorzieningen worden op 3 manieren ingedeeld:

 • Niveau:
  • Decretale niveau: Voor de academische opleidingen ligt de eindverantwoordelijkheid bij de decretale STUVO-raad van de KU Leuven. Voor de professionele opleidingen ligt de eindverantwoordelijkheid bij de decretale STUVO-raad van de hogeschool.
  • Het niveau van de unie tussen Odisee en de KULLOCs: Op niveau van de unie hebben we enerzijds de decretale STUVO-raad van het UC en anderzijds de deelstuvoraad van de KULLOC. Beide vergaderen echter samen.
  • Het niveau van de campus. Op niveau van de campussen worden Sociale Campusraden opgericht. Sociale campusraden zijn samengesteld uit een deelstuvoraad van de decretale STUVO-raad van het UC en een deel van de deelstuvoraad voor de KULLOC.
 • Geledingen: de decretale STUVO-raden zijn paritair samengesteld uit instellingsvertegenwoordigers en uit studenten. Daarnaast mag maximum 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht zijn. Deze beide beperkingen zijn niet van toepassing op deelstuvoraden.
 • Onderwijsgroepen: Enerzijds zijn er de professionele opleidingen (UC) en anderzijds de Academische Opleidingen (KULLOC)

Studentenvertegenwoordiging in de studentenvoorzieningen

Deze paragraaf handelt enkel over de studentenvertegenwoordiging binnen de studentenvoorzieningen. De Algemene Studentenraad legt de modaliteiten van de studentenvertegenwoordiging in de studentenvoorzieningen vast. Als er op een decretaal niveau problemen zijn met de gender-regel wordt dit probleem opgelost door de fractie die het probleem veroorzaakt.

Unie (UCC) niveau

De studentengeleding van STUVO-raad op unie-niveau bestaat uit 12 studenten, plus 1 waarnemer vanuit het Dagelijks Bestuur van de ASR, zijnde de coördinator sociale aangelegenheden. De 12 studenten zijn als volgt opgedeeld:

 • 8 studenten van de professionele opleidingen Odisee. Van deze 8 studenten is maximaal 2/3 van hetzelfde geslacht. De verdeling is als volgt:
  • Zijn er 4 studenten PO van campus Brussel. Deze studenten worden aangeduid door de Sociale Campusraad Brussel
  • Zijn er 2 studenten PO van campus Gent. Deze studenten worden aangeduid door de professionele studentenfractie binnen de Sociale Campusraad Gent
  • Is er 1 student PO van campus Aalst. Deze student wordt aangeduid door de professionele studentenfractie binnen de Sociale Campusraad Aalst
  • Is er 1 student PO van campus Sint-Niklaas. Deze student wordt aangeduid door de professionele studentenfractie binnen de Sociale Campusraad Sint-Niklaas
 • 4 studenten van de academische opleidingen (KULLOC). Van deze 4 studenten:
  • Zijn er 2 studenten AO van campus Brussel. Campus Brussel is inclusief Dilbeek en Schaarbeek. Deze studenten worden aangeduid door de academische studentenfractie Sociale Campusraad Brussel.
  • Zijn er 2 studenten AO van campus Gent. Deze studenten worden aangeduid door de academische studentenfractie Sociale Campusraad Gent

Gezien het bij de academische studentenfractie om een deelstuvoraad gaat (nl een deelstuvoraad van de decretale STUVO-raad van de KU Leuven), geldt het genderquotum niet.

De fractie van de academische studenten duidt een vertegenwoordiger aan voor de decretale studentenraad van de KU Leuven.

De volgende figuur geeft de opbouw van de studentenvertegenwoordiging in de STUVO-raad weer.

structuur stuvoraadCampusniveau

Een aantal deelwerkingen van de STUVO vragen een specifieke aanpak per campus. Daarom wordt een Sociale Campusraad ingericht.

 • In Gent bestaat de Sociale Campusraad uit een studentendelegatie van minstens 8 studenten, waarvan 4 AO en 4PO.
 • In Aalst bestaat de Sociale Campusraad uit een studentendelegatie van 4 studenten, allen PO.
 • In Sint-Niklaas bestaat de Sociale Campusraad uit een studentendelegatie van 4 studenten, allen PO.

De studentendelegatie van de Sociale Campusraad duidt bij het begin van het academiejaar zijn vertegenwoordigers aan in de overkoepelende STUVO-raad en in de campusraad van de instelling. Bij het afvaardigen naar de overkoepelende STUVO-raad houden de studentendelegaties PO van de Sociale Campusraden rekening met de genderquota voor de decretale STUVO-raad van de hogeschool Odisee.

De figuur op de volgende bladzijde geeft de opbouw van de studentendelegatie weer en de afvaardiging van de Sociale Campusraden naar de overkoepelende STUVO-raad.

sociale campusraadVerkiezings- en installatietraject

De verkiezingen voor zowel de onderwijsgerelateerde als de sociale materies vinden plaats eind april en mei. De verkiezingen worden begeleid door een kiesbureau, vastgelegd op de laatste gewone algemene vergadering van de ASR.

Alle studenten worden per mail opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor (I) ofwel de POC/Kernteam (II) ofwel de Sociale Campusraad van hun campus ofwel (III) beide.

Nadat het verstrijken van de kandidaatsstellingsdeadline worden de verkiezingen geopend. Alle studenten worden per mail opgeroepen om te stemmen. De studenten brengen twee stemmen uit: 1 stem voor de vertegenwoordiger in de POC/Kernteam van hun opleiding en (2) voor de vertegenwoordiger in de Sociale Campusraad van hun campus. Bij het POC/Kernteam kunnen studenten enkel stemmen voor studenten van hun opleiding, bij de Sociale Campusraad enkel voor studenten van hun campus die tot dezelfde onderwijsgroep (AO of PO) behoren.

De studenten met het hoogst aantal stemmen voor de POC/Kernteam zetelen, volgens het aantal mandaten, in de AV van de ASR. Als de student met het hoogst aantal stemmen het mandaat in de ASR weigert, zetelt diegene met het tweede hoogste aantal stemmen in de ASR (enz).

De installatievergadering van de ASR vindt plaats voor 1 juni. De programmadirecteuren/opleidingshoofden ontvangen de resultaten van de verkiezingen POC/Kernteam per mail, zodat de studentenvertegenwoordigers binnen de opleiding steeds gekend zijn. Als er voor een opleiding geen kandidaten zijn, wordt het opleidingshoofd/programmadirecteur daarvan op de hoogte gebracht.

Het diensthoofd van STUVO+ ontvangt de resultaten van de verkiezingen voor de Sociale Campusraad per mail, zodat de studentenvertegenwoordigers binnen de Sociale Campusraad steeds gekend zijn. Bij de eerste samenkomst van de Sociale Campusraad bij het begin van het academiejaar is de afvaardiging van studenten naar de overkoepelende STUVO-raad steeds een agendapunt.

Deel dit met je medestudenten
Email this to someone
email
Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin