0. Structuur van de Algemene Studentenraad

I. Structuur van onderwijsgerelateerde participatie

De Algemene Studentenraad Odisee Campusstudentenraad KU Leuven (kortweg: ASR) is de unie tussen de decretale studentenraad van de hogeschool Odisee (ASR-PO) en de campusstudentenraad van de KU Leuven voor de campussen Aalst, Brussel en Gent (ASR-AO).

De ASR bestaat uit twee organen: het dagelijks bestuur (DB) en de algemene vergadering (AV).

Dagelijks bestuur (DB)
Tot het DB behoren de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, verantwoordelijken voor communicatie en ICT. Zij komen wekelijks samen. Het DB kan beslissingen nemen bij hoogdringendheid, als de AV niet meer tijdig samengeroepen kan worden. Het DB brengt hiervan op de eerstvolgende vergadering van de AV schriftelijk of mondeling verslag uit. Het DB coördineert de interne werking van de ASR.

 • Voorzitter:
  • is het hoofd van de organisatie
  • zorgt ervoor dat de ASR draaiende blijft
  • zetelt in de raad van bestuur van de Odisee vzw
 • Vicevoorzitter:
  • staat mee aan het hoofd van de organisatie en ondersteunt de voorzitter waar nodig
  • zorgt voor het externe beleid
  • zetelt in de raad van bestuur van de Odisee vzw
 • Secretaris:
  • neemt verslag tijdens de vergaderingen binnen de ASR
  • staat in voor het beheer en distributie van documenten
 • Communicatieverantwoordelijke:
  • beheert de sociale media en de website
  • staat in voor promotiecampagnes
  • bijhouden fotomateriaal tijdens activiteiten
 • IT-verantwoordelijke:
  • onderhoud van de website, de maillijsten en het intranet

Algemene vergadering (AV)
De AV vergadert minimaal vijf maal per academiejaar. Per semester vinden er minstens twee gewone vergaderingen plaats. In mei is er een bijzondere kiesvergadering.

De AV is verantwoordelijk voor:

 • de kiesprocedure;
 • het mandateren van studentenvertegenwoordigers voor de verschillende mandaten;
 • het uittekenen van de beleidsprincipes.

De beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid. Beslissingen die enkel te maken hebben met een van beide fracties worden genomen door de studenten van de respectievelijke fractie. Voor aanpassingen aan het werkingsreglement, het kiesreglement of het participatiereglement is er een drievierdemeerderheid nodig. De definitieve uitsluiting van een lid vereist ook een drievierdemeerderheid.

Jaarlijks wordt de AV rechtstreeks verkozen in mei voor het komende academiejaar. De verkiezingen hanteren een kieskring per opleiding. We nemen daarbij als uitgangspunt dat elke opleiding vertegenwoordigd moet zijn en dus minstens een zetel heeft. Daarnaast is het totaal aantal zetels beperkt tot 50 om de vergaderingen werkbaar te houden. We kiezen daarom voor een zetel per beginnende schijf van 600 studenten. De berekening gebeurde op de aantallen gerapporteerd door de associatie op 14/02/2014, waarbij schakel- en voorbereidingsprogramma’s bij hun ‘moederopleiding’ bijgeteld worden. Opleidingen die op meer dan een vestigingsplaats georganiseerd worden, hebben per vestigingsplaats die geen stemgerechtigde vertegenwoordiger heeft recht op een waarnemer.

Elke opleiding heeft een opleidingsteam of kernteam. De verkozen leden maken daar automatisch deel van uit. Uit die afvaardiging worden de vertegenwoordigers voor de (sub)facultaire organen verkozen. (klik hier voor de stemverdeling)

Op de KIES-AV worden de volgende mandaten gekozen:

 • leden van het Dagelijks Bestuur
 • vertegenwoordigers in de Academische Raad. De ASR vaardigt vijf studenten af naar de academische raad van Odisee.

De voorzitter, vicevoorzitter en leden van het DB worden verkozen bij meerderheid. Voor die mandaten gebruikt ASR de uitgebreide procedure. Elke kandidaat dient op voorhand een cv en motivatiebrief in. Op de KIES-AV krijgt elke kandidaat de kans om zijn/haar kandidatuur toe te lichten. Daarna kan de AV vragen stellen aan de verschillende kandidaten. De stemming voor deze mandaten is altijd geheim.

Voor de andere mandaten geldt de kiesprocedure voor zover het aantal kandidaten het aantal mandaten overstijgt. Dat is de verkorte procedure. De kandidaten geven een toelichting en vervolgens stemmen de leden van de AV d.m.v. handopsteking. Een van de kandidaten of de AV (in meerderheid) kan evenwel de geheime stemming vragen.

De onderstaande figuur geeft de structuur weer voor de onderwijskundige participatie.

II. Structuur van de participatie in de studentenvoorzieningen

Algemene structuur van de studentenvoorzieningen

De studentenvoorzieningen worden op drie manieren ingedeeld:

 • Niveau:
  • Decretale niveau. Voor de academische opleidingen ligt de eindverantwoordelijkheid bij de decretale STUVO-raad van de KU Leuven. Voor de professionele opleidingen ligt de eindverantwoordelijkheid bij de decretale STUVO-raad van de hogeschool.
  • Niveau van de unie tussen Odisee en de KULLOCs. Op niveau van de unie hebben we de decretale STUVO-raad van het UC en de deelstuvoraad van de KULLOC. Beide vergaderen echter samen.
  • Niveau van de campus. Op niveau van de campussen worden Sociale Campusraden opgericht. Sociale campusraden zijn samengesteld uit een deelstuvoraad van de decretale STUVO-raad van het UC en een deel van de deelstuvoraad voor de KULLOC.
 • Geledingen: de decretale STUVO-raden zijn paritair samengesteld uit instellingsvertegenwoordigers en uit studenten. Daarnaast mag maximum twee derde van de leden van hetzelfde geslacht zijn. Deze beide beperkingen zijn niet van toepassing op deelstuvoraden.
 • Onderwijsgroepen: de professionele opleidingen (UC) en de academische opleidingen (KULLOC)

Studentenvertegenwoordiging in de studentenvoorzieningen

Deze paragraaf gaat enkel over de studentenvertegenwoordiging binnen de studentenvoorzieningen. De ASR legt de voorwaarden van de studentenvertegenwoordiging in de studentenvoorzieningen vast. Als er op een decretaal niveau problemen zijn met de genderregel, lost de fractie die het probleem veroorzaakt het probleem op.

Unie (UCC) niveau

De studentengeleding van STUVO-raad op unie-niveau bestaat uit 12 studenten, plus 1 waarnemer vanuit het Dagelijks Bestuur van de ASR, zijnde de coördinator sociale aangelegenheden. De 12 studenten zijn als volgt opgedeeld:

 • Acht studenten van de professionele opleidingen Odisee. Van deze acht studenten is maximaal twee derde van hetzelfde geslacht.
  • Vier studenten PO van campus Brussel (aangeduid door de Sociale Campusraad Brussel)
  • Twee studenten PO van campus Gent (aangeduid door de professionele studentenfractie binnen de Sociale Campusraad Gent)
  • Een student PO van campus Aalst (aangeduid door de professionele studentenfractie binnen de Sociale Campusraad Aalst)
  • Een student PO van campus Sint-Niklaas (aangeduid door de professionele studentenfractie binnen de Sociale Campusraad Sint-Niklaas)
 • Vier studenten van de academische opleidingen (KULLOC)
  • Twee studenten AO van campus Brussel. Campus Brussel is inclusief Dilbeek en Schaarbeek (aangeduid door de academische studentenfractie Sociale Campusraad Brussel)
  • Twee studenten AO van campus Gent (aangeduid door de academische studentenfractie Sociale Campusraad Gent)

Omdat het bij de academische studentenfractie om een deelstuvoraad gaat (nl. een deelstuvoraad van de decretale STUVO-raad van de KU Leuven), geldt het genderquotum niet.

De fractie van de academische studenten duidt een vertegenwoordiger aan voor de decretale studentenraad van de KU Leuven.

De volgende figuur geeft de opbouw van de studentenvertegenwoordiging in de STUVO-raad weer.

structuur stuvoraad

Campusniveau

Een aantal deelwerkingen van de STUVO vragen een specifieke aanpak per campus. Daarom wordt een Sociale Campusraad ingericht.

 • In Gent bestaat de Sociale Campusraad uit een studentendelegatie van minstens acht studenten, waarvan vier AO en vier PO.
 • In Aalst bestaat de Sociale Campusraad uit een studentendelegatie van vier studenten, allen PO.
 • In Sint-Niklaas bestaat de Sociale Campusraad uit een studentendelegatie van vier studenten, allen PO.

De studentendelegatie van de Sociale Campusraad duidt bij het begin van het academiejaar zijn vertegenwoordigers aan in de overkoepelende STUVO-raad en in de campusraad van de instelling. Bij het afvaardigen naar de overkoepelende STUVO-raad houden de studentendelegaties PO van de Sociale Campusraden rekening met de genderquota voor de decretale STUVO-raad van de hogeschool Odisee.

De volgende figuur geeft de opbouw van de studentendelegatie weer en de afvaardiging van de Sociale Campusraden naar de overkoepelende STUVO-raad.

sociale campusraad

III. Verkiezings- en installatietraject

De verkiezingen voor zowel de onderwijsgerelateerde als de sociale materies vinden plaats in mei. Het kiesbureau, vastgelegd op de laatste gewone AV, begeleidt de verkiezingen.

Alle studenten worden via mail opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor (I) ofwel de (P)OC/het kernteam (II) ofwel de Sociale Campusraad van hun campus ofwel (III) beide.

De verkiezingen openen nadat de deadline van kandidaatstelling is verstreken. Alle studenten ontvangen vervolgens een mail om te stemmen. De studenten brengen twee stemmen uit: een stem voor de vertegenwoordiger in de (P)OC of het kernteam van hun opleiding en een voor de vertegenwoordiger in de Sociale Campusraad van hun campus. Bij de (P)OC of het kernteam kunnen studenten enkel stemmen voor studenten van hun opleiding, bij de Sociale Campusraad enkel voor studenten van hun campus die tot dezelfde onderwijsgroep (AO of PO) behoren.

De studenten met het hoogst aantal stemmen voor de (P)OC of het kernteam zetelen, volgens het aantal mandaten, in de AV van de ASR. Als de student met het hoogst aantal stemmen het mandaat in de ASR weigert, zetelt diegene met het tweede hoogste aantal stemmen in de ASR (enz).

De installatievergadering van de ASR vindt plaats voor 1 juni. De programmadirecteuren/opleidingshoofden ontvangen de resultaten van de verkiezingen (P)OC/kernteam per mail, zodat de studentenvertegenwoordigers binnen de opleiding steeds gekend zijn. Ook wanneer er voor een opleiding geen kandidaten zijn, wordt het opleidingshoofd/programmadirecteur daarvan op de hoogte gebracht.

Het diensthoofd van STUVO+ krijgt de resultaten van de verkiezingen voor de Sociale Campusraad via mail, zodat de studentenvertegenwoordigers binnen de Sociale Campusraad steeds gekend zijn. Bij de eerste samenkomst van de Sociale Campusraad bij het begin van het academiejaar is de afvaardiging van studenten naar de overkoepelende STUVO-raad steeds een agendapunt.